ဒီမိုေ၀ယံ သုိ႔ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား သတင္းမ်ား ကို microsoft word ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ေပးပုိ႔လာေသာ စာမ်ားကို အခ်ိန္မွီေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားပါမည္။

သိန္းဂ႐ုပ္ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားျခင္း..


သို႔
သက္ဆိုင္ရာသို႔

ေန႔စြဲ ။ ၂၀ ၊ ၈ ၊ ၂၀၁၂

အေၾကာင္းအရာ။ ။ သိန္းဂ႐ုပ္ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တာ၀န္မဲ့လုပ္ရပ္အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားျခင္း

၁။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ လမ္း(၃၀)၊ အမွတ္(၇၄/၇၆)တြင္ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးမွ (Pile) လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္စဥ္ (၂၄-၁၂-၂၀၁၀)ေန႔ (Pile) စက္မွ ကရိန္းလက္တံျဖင့္ အေဆာက္အဦးသို႔ ႐ိုက္ခတ္မိသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္/ ကၽြန္မ တို႔ေနထိုင္လ်က္ရိွသည့္ အမွတ္(၇၀/၇၂) အေဆာက္အဦး၏ ပထမထပ္မွ တတိယထပ္အထိ အိမ္ေရွ႕/ေနာက္ေဖး (ေဘးအုတ္နံရံမ်ား)အက္ကြဲသြားခဲ့ပါသည္။

၂။ သို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္၊ မယက၊ ရယက၊ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႔၊ စအဖ အဖြဲ႔မ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းအသိေပး တိုင္ၾကားခဲ့ရာ လာေရာက္စစ္ေဆး မွတ္တမ္းတင္၍ အဆင့္ဆင့္သို႔ အေၾကာင္းၾကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပ်က္စီးနစ္နာ မႈမ်ားအတြက္ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးမွ မည္သို႔မွ်ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ (၁၄-၁-၂၀၁၁) ႏွင့္ (၁၀-၆-၂၀၁၁)ေန႔မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီး(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ)၊ ဌာနမွဴး(အင္ဂ်င္နီယာဌာန၊ အေဆာက္အဦး)မ်ား သို႔ဆက္လက္၍ အဆင့္ဆင့္ အသိေပး တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၃။ သို႔ရာတြင္ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးမွ ပ်က္စီးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တစ္စံု တစ္ရာေဆာင္ရြက္မေပးသည့္အျပင္ ယင္း ukrÜPD၏ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ ကိုေအာင္သိန္း ဆိုသူတို႔အားေစလႊတ္၍ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ တိုက္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ကန္ထ႐ိုက္ စာခ်ဳပ္ၾကမ္းမ်ားေပး၍ စည္႐ံုးေျပာဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥမွာ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမဟုတ္ဘဲ၊ ရည္ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိမိတို႔ အေဆာက္အဦးအား ပ်က္စီးေစရန္ ႀကံစည္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံသယ၀င္မိပါသည္။

၄။ တိုင္ၾကားခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ ဌာနမွ(Pile)လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ၿပီး (၂၃-၆-၂၀၁၁)ေန႔တြင္ စစ္ေဆးေရးဌာနခဲြ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ) မွ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ဌာနမွသံုးသပ္ စစ္ေဆးဆဲကာလ၊ တစ္စံု တစ္ရာမဆံုးျဖတ္မီ (၁၀-၈-၂၀၁၁) ႏွင့္ (၁၈-၈-၂၀၁၁)ေန႔မ်ားတြင္ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးမွ Pile လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္(စည္ပင္)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရပ္ဆိုင္း သြားျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁၉-၈-၂၀၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)အား ထပ္မံတင္ျပတိုင္ၾကားခဲ့ပါ သည္။

၅။ (၂၀-၈-၂၀၁၁)ႏွင့္ (၃-၉-၂၀၁၁)ေန႔မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္အေဆာက္အဦးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ၍ အေဆာက္အဦးအား (D.B) အႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိန္းဂ႐ု  ေဆာက္လုပ္ေရးမွ ပ်က္စီးနစ္နာမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ နစ္နာ ေၾကးကို ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနထုိင္သူမ်ား အေဆာက္အဦးမွ ဖယ္ရွားသည့္ အခ်ိန္ထိ (Pile) လုပ္ငန္း အားရပ္ဆိုင္းထားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဌာန၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိ ဘဲ (Pile) လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ (၁၂-၉-၂၀၁၁)ေန႔တြင္ အေဆာက္အဦးတုန္ခါမႈ ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ ဌာနမွဴး (အေဆာက္အဦး)၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးစသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမွသာ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါသည္။

၆။ ထို႔ျပင္ (၂၀-၉-၂၀၁၁)ေန႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(အေဆာက္အဦး)ဌာနမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွာေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ႏွင့္ (Pile) လုပ္ငန္း ရပ္ဆိုင္းရန္ေခၚယူၫွိႏိႈင္းသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးျမင့္သိန္းသည္ ယင္းတို႔၏ (Pile) လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဌာနမွ အဆင့္ဆင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္က် က်ျငင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ (Pile) လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းရန္ႏွင့္ နစ္နာမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာၫွိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေ၀းမွာ ဦးျမင့္သိန္းေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရပါသည္။

၇။ ထို႔ေၾကာင့္ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဦးျမင့္သိန္းသည္

- ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း (Pile) လုပ္ငန္းအား မေဆာင္ရြက္သျဖင့္ မိမိတို႔အေဆာက္အဦး ထိခိုက္ပ်က္စီးၿပီး (D.B) အႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း။

- ဌာနမွ (Pile) လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း မလိုက္နာဘဲ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း။

- မိမိတို႔ေနထိုင္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္အျပင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္ ျငိႏွဳိင္းျခင္း မရွိဘဲ၊ တိုက္သစ္ကို ယင္းတို႔ ukrÜPDႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္သာ စာနာေထာက္ထားမႈ မရွိဘဲ စည္႐ံုးေျပာဆို ခဲ့ျခင္း။

- ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ဌာနဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေျပာင္က်က် ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း။

စသည့္ကိစၥမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

၈။ အဆိုပါကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ပလဲနာမ သင့္ျမတ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎ကန္ထ႐ိုက္တာ၏ အက်ိဳးစီးပြားအားေရွ႕ရွုျခင္း၊ ယခုအခ်ိန္အထိ တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
၊ေျဖၾကားရွင္းလင္းေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သိန္းဂ႐ုေဆာက္လုပ္ေရးအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၉။ မိမိတို႔ေနထိုင္သူမ်ားမွ မိမိတို႔သေဘာမပါဘဲ အႏၱရာယ္ရွိ အေဆာက္အဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည့္အျပင္ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ မိုးယိုေနေသာ အေဆာက္အဦးတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္မရရွိဘဲ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဦးခင္ေမာင္သိန္းထြဋ္ဝင္း